దొమలపై దండయత్ర కార్యక్రమము నిర్వహించిన కాకినాడ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్